วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

• เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางสังคมศาสตร์ควบคู่กับวิชาการทางพระพุทธ ศาสนา ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ เท่าทันสถานการณ์
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็นผู้นำสังคมได้
• เพื่อบริการวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่สังคม

Share