บุคลากร

 

 

อาจารย์ประจำ

67561731 907387096291549 3436552347419934720 n

พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ (ปัญญารุโณ)

ตำแหน่ง : - คณบดีคณะสังคมศาสตร์

              - กรรมการสภามหาวิทยาลัย

              - ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Candidate)

                      ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)

                      ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
                      รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
                      นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

                      ป.ธ.๙

                      ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                      ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
                      ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                      ป.บัณฑิต (วิจัยทางสังคม)
                      

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ดร.

ตำแหน่ง : - รองอธิการบดี กำกับดูด้านการต่างประเทศ

              - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              - สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Social Anthropology)

                    M.A. (Anthropology)

                    M.Phil. (Social Anthropology)
                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)

                    น.ธ.เอก
                    

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (คำมาก)

ตำแหน่ง - รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา

             - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

            

 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Candidate)

                    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

                    ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

                    ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                    

                    

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ

ตำแหน่ง: -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

             - สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              
วุฒิการศึกษา :

                    สส.ม. (นโยบายสวัสดิการสังคม)

                    ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                    ป.ธ.๙

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสถียร วิพรมหา

ตำแหน่ง : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสังคม

              -อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              - สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

             


วุฒิการศึกษา : ร.ม. (สังคมวิทยา)

                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)

                    น.ธ.เอก, ป.ธ.๕
                    
                    

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รองศาสตราจารย์ ประจวบ ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง : - หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              -  กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา :  พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

                     ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

                     น.ธ.เอก, ป.ธ.๖
                     
                     

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สุวีรางกูร

ตำแหน่ง :   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

                - สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วุฒิการศึกษา : 

                    Ph.D. (Sociology)

                    M.A. (Sociology)

                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)

                    ป.ธ.๗
                    
                    
                    

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปริญญา ตรีธัญญา 

ตำแหน่ง : - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

              -  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

             


วุฒิการศึกษา : สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

                    ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

                    ป.บัณฑิต

                    น.ธ.เอก, ป.ธ.๓
                    
                    
                    

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายธนะชัย สามล

ตำแหน่ง :  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

               - สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

 

 

วุฒิการศึกษา : D.PA. (Student)

                   รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                   ร.บ. (รัฐศาสตร์)                           มหาวิทยาลัยนเรศวร
                   

                   

 

ความสนใจ:            

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 65310379 2456501881037297 179821763763372032 n นายสมชัย แสนภูมี

ตำแหน่ง : - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

             -  สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

             -  บรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Student)

                    ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    ร.บ. (รัฐศาสตร์)                            มหาวิทยาลัยนเรศวร


วุฒิอื่น ๆ :     - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่รุ่นที่3 (วนถ.)

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, สถาบันพระปกเกล้า

                    

ความสนใจ: การเมืองการปกครองไทย สถาบันการเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม            พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์พระราชา

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติและผลงานCV

 

เว็บไซต์ส่วนตัว

 422816 ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์

ตำแหน่ง :  - หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (รักษาการ)

              -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

              -   สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

              -  กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา : 

                    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

                    ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

                    วท.บ. (สุขศึกษา)

                    ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
                    

                    

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65161386 378895172754523 7880956442004422656 n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา ชนะกุล

ตำแหน่ง :  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

              -  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               


วุฒิการศึกษา : สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

                    ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                    

E-mail :

นางสาวณัฐหทัย นิรัติศัย

ตำแหน่ง : - อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
             - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


วุฒิการศึกษา : สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

                    รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
                    

E-mail :

นางสาวณัฐชยา กำแพงแก้ว

ตำแหน่ง :  - อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

                - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

               - กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา :  สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

                    ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
                    

E-mail :

62571951 2498266170206219 7237194527130255360 n

นางสาวนฤมล เจริญใจ

ตำแหน่ง :  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              - สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Student)

                    ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)          มหาวิทยาลัยมหิดล

                    ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  

                  

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 65306201 628660570953319 1283562585706201088 n

 

 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เหลื่อมแก้ว

 

 เจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 65184298 469169320318517 403105057509212160 n

 นายชยานนท์ ไสเสริม

 

เจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์

 60153964 3126678920679265 6499368258628485120 n

 นายณัฏฐพล บุดดีวรรณ

 

เจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์

 60337723 333553477308052 8248109058423259136 n 1

 นางสาวจุฑามาศ การสินครบุรี

 

เจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์

 
 
 
 
 
 
อาจารย์พิเศษ
 
 excise190460-04-20170420084827
 รศ.พ.ต.อ. ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
 
 
 
 
71334144 2427271593994703 166897116248014848 n
 
นางสาว สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share