สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
คณะสังคมศาสตร์ จัดทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2557

ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ รัฐศาสตร์การปกครอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Share