ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ได้มีหนังสือจากสำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่องการรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2556 มาตรา 6(8) และ 10(2) กำหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่สภาวิชาชีพรับรอง บัดนี้คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ ได้ให้การรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share