สังคมสงเคราะห์ มมร ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

         สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติวิชาชีพ ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และได้ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ซึ่งจักมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับสากลต่อไป

         

Share