สังคมสงเคราะห์ปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติSO1059

     เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทางสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชา SO1059 โดยมีพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

     โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภาคฤดูร้อน” เป็นโครงการที่จัดเพื่อปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพและบริการต่างๆ ในหน่วยงานและสังคม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานโดยมีการผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

     อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม พบปะ พูดคุย และทำความเข้าใจในกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติกับนักศึกษาที่ลงฝึกภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

     ในช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตาจารย์โสภา อ่อนโอภาศ เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ บรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียน Case Review

 

 

 

 

 
Share