สังคมสงเคราะห์ปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติSO1080

     เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทางสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ในรายวิชา SO1080 โดยมีพระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

     โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภาคฤดูร้อน” เป็นโครงการที่จัดเพื่อปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพและบริการต่างๆ ในหน่วยงานและสังคม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานโดยมีการผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share