ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปี58

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ปีการศึกษา 2558

Share