ม.มหามกุฏฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 นายเลิศปัญญา บูรณะบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ก้าวเดินตามรอยพระบาท พัฒนาสังคม เพื่อความมั่นคงของปวงประชา"และร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาก้บกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม โดยมี พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 5 สถาบันการศึกษา ร่วมลงนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share