โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้จัด “โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ”เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง และกล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปกครองตามหลักทางรัฐศาสตร์     2) เพื่อให้นักศึกษารัฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  และ 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะ 5 ประการ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมปาฐถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองไทย” เสวนาเรื่อง “อนาคตรัฐศาสตร์ไทย” กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองไทย และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share