รับน้องใหม่สังคมสงเคราะห์ 59

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ต้อนรับน้องใหม่สังคมสงเคราะห์" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อหนุนเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อแนะแนวการเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    การนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านได้แนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชา โดยสรุปใจความว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็น  1 ใน 6 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ และขณะนี้ บัณฑิตสาขานี้ มีแนวโน้มที่ประกอบอาชีพตามสายวิชาที่ตนเองเรียนมามากยิ่งขึ้น ดังนั้น ขอให้ทุกคน จงมีความวิริยะ อุตสาหะ พยายามบากบั่นไปถึงฝั่งฝันแห่งตนให้จงได้

Share