หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรภาษาไทย

๑.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Arts Programs in Sociology and Anthropology

๒.

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Social WorkPrograms in Social Work

๓.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

งดรับนักศึกษา

 

 Bachelor of Arts Programs in Buddhist  Affairs Administration

๔.

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓)

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

 

 Bachelor of Political Science Programs in Government

Share