แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลโครงการโครงการเวทีสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เขียนโดย jetsada 40
รายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษากับชุมชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย jetsada 38
ระบบ กลไก และกระบวนการการให้บริการวิชาการแก่สังคม เขียนโดย jetsada 39
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เขียนโดย jetsada 34
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 39
แผนบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย jetsada 38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย jetsada 38