HOME

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะสังคมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวคณะสังคม Social mbu news
ศึกษาดูงาน ๙๐ ปี รัฐสภาไทย
ศึกษาดูงาน ๙๐ ปี รัฐสภาไทย
ARUN PANYARUNOJul 1, 20221 min read

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มมร เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “๙๐ ปี รัฐสภาไทย ๙๐ ความทรงจำ” ณ รัฐสภาไทย กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us