ประวัติคณะ

ประวัติ คณะสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้อนุมัติเปิดทำการสอน 4 คณะวิชา คือ

             1. คณะศาสนาและปรัชญา

             2. คณะมนุษยศาสตร์

             3. คณะศึกษาศาสตร์

             4. คณะสังคมศาสตร์
ประวัติคณะสังคมศาสตร์ สังเขป

พ.ศ.2513
มหา วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนแยกเป็นคณะต่างๆ 4 คณะ  ซึ่งคณะสังคมศาสตร์รวมอยู่ในนั้นด้วย ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์มีการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาสังคมวิทยา

พ.ศ.2534 
ได้ ปรับปรุงหลักสูตรโดยนำเอาวิชาการทางด้านมานุษยวิทยาเข้ามารวมกับสาขาวิชา สังคมวิทยา ใช้ชื่อสาขาใหม่ว่า “สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

พ.ศ.2543
ได้เปิดสาขาวิชาขึ้นใหม่อีกหนึ่งสาขา คือ  “สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง” ซึ่งอยู่ในภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษศาสตร์

พ.ศ. 2548

   ได้ยกร่างหลักสูตรใหม่อีก

Message us