รายะเอียดรายวิชาระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียดรายวิชา

 SO 41001หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ Introduction to Political Science(ไม่นับหน่วยกิต)
  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด ขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ To study on meaning, theory, concept and scope of political science, the relationship between state and society, idea and political ideology, political institutions and to study on meaning , theory , concept and scope of public administration international relation and multi – disciplinary subject on political science.   
SO 41002 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย Principle of​ Thai​ Politics and​ Government(ไม่นับหน่วยกิต)
  ศึกษาพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับชนชาติไทย​  การกำเนิดและพัฒนาการของรัฐไทย​ สถาบันพระมหากษัตริย์​  การกำเ​นิด​ การพัฒนาและปัญหาเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองสมัยใหม่ของไทย​ ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียดุลยภาพของระบบการเมืองไทย To study on the core principle concerning with Thai race focused origination and development of Thai state, The monarchy, origination and development and the political problem in modernity of Thailand, factors and condition concerning with Thai political instability.   
SO 41103  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students(ไม่นับหน่วยกิต) 
 ศึกษาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษประเภทบทความหรือเอกสารทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สามารถจับประเด็นใจความสำคัญๆ เข้าใจรายละเอียด และมองเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างความคิดและ ข้อเท็จจริงต่างๆ เน้นความเข้าใจการตีความและการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
To study on reading and writing English for journals or academic document in political field, to conclude the core subject, understanding the detail and looking forward to relationship between ideas and facts, emphasize on understanding, interpretation and summarize as correctly.  
  
SO 41204  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก Political Science  in the Tipitaka (3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในพระไตรปิฎก ด้วยมุมมองที่หลากหลายทางรัฐศาสตร์ To study on concept, theory and political principles in Tipitaka with variety views on political science.    
SO 41205  ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน Theory and Practice of Kammatthana (3 หน่วยกิต) 
 วิเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบวิธีเหล่านั้น ประโยชน์จากการปฏิบัติกรรมฐาน และกรรมฐานภาคปฏิบัติในสำนักกรรมฐาน To analysis theory and Kammatthana method in Buddhism and to compare those methods, the benefit of Kammatthana and Kammatthana workshop in Kammatthana school.    
SO 41206  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ Research Methodology in Political Science (3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน To study on research concepts and methods in terms of quantity, quality and mixed  methods.    
SO 41207  สัมมนาปัญหาการเมืองการจัดการปกครองไทย Seminar in Thai Politics and Governance Problems(3 หน่วยกิต) 
 การสัมมนาเกี่ยวกับความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยของไทย เน้นปัญหาสำคัญในพัฒนาการทางการเมืองของไทย สาเหตุของปัญหา และผลกระทบอันเกิดจากการทำหน้าที่ของสถาบันทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสังคมไทยกับการออกแบบของสถาบันทางการเมืองประเภทต่าง ๆ ของสถาบันทางการเมืองของไทย ตลอดจนองค์กรอิสระ องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และการตรวจสอบอำนาจรัฐ To seminar on the origination of Thai democracy,  emphasis on the core problem in political development, causes and effects derived form political institution performance, the relationship between culture and Thai society and political institutions design of Thai political institution throughout NGOs religious organization, civil sector, international organization and examination of state powers.    
SO 41208  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและสังคม Political and  Social Concept and Theory(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยการเมืองและสังคมของนักคิด และสำนักศึกษาต่าง ๆ  และการใช้แนวความคิดเหล่านั้น  ในการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ To study on on political and social philosophy, concept and theory of classical thinkers and academic schools and to apply all concept to study and analysis and understand to political and social phenomenon throughout the influence of ideas which are related to practical politics.    
SO 41209  การเมืองกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ Politics and Public Policy Processes(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาแนวคิดและปัจจัยทางการเมืองในกระบวนการนโยบายสาธารณะการจัดทำนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลของนโยบาย รวมถึงแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง To study on concept and political factors in public policy processes , policy making , performance of policy proceeding and assessment of policy throughout concerning ideas.    
SO 41210  คุณธรรมจริยธรรมทางรัฐศาสตร์ Moral and Ethics in Political Science(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิดของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับนักรัฐศาสตร์ ที่ปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก และทั่วไป มาปรับใช้สำหรับนักรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน To study on meaning, principle and the core concept of fine moral and ethics for political scholars which are appeared in the Tipitaka and others applying with present political scholars.    
SO 41211  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ Comparative  Politics and Government(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ​  ศึกษาระบบและกระบวนการทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าในยุโรปตะวันตก​ ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในเอเชีย และประเทศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางประชาธิปไตยตั้งแต่หลังสงครามเย็นในยุโรปตะวันออก​ ลาตินอเมริกาและแอฟริกา To study on theory for analyse comparative government, political system and process around the world especially advance democratic countries in Western Europe, Communist Countries in Asia and changing countries into democratic after cold war in East Europe, Latin America and Africa.    
SO 41212  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย Thai Political Processes and Institutions(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา​ วิเคราะห์สภาพปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย Study on Thai political processes and institution since the well-known changed of B.E. 2475 to the present time. Analysis all political problems and suggestions problems resolving approaches for Thai political processes and institutions.    
SO 41313  การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย Politics and Thai Local Government(3 หน่วยกิต) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการการปกครองท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค ประเภท ลักษณะรูปแบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น ตลอดถึงแนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการ และปัญหาอุปสรรคการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย To study on local government concepts, theories and development, problems, obstacle, categories and charactors throughout ideas, theories and development and problems in local government politics.    
SO 41314  พุทธศาสนากับวิถีทางการเมืองประชาธิปไตย Buddhism and Democratic Politics Ways(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนากับการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย ตั้งแต่พื้นฐานความคิดความเชื่อเกี่ยวกับคนและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคน ผู้ปกครองกับประชาชนทั่วไป ไปจนถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยภายในสังคมและรัฐ To study and analysis Buddhist principles and democratic politics ways, start form basic concept, the belief on man and society, the relation between rulers and people, include sovereign power in society and state.   
SO 41315  สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ Interdisciplinary in Political Science(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาขอบข่ายและหลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้อหาสาระและระเบียบวิธีในการแสวงหาความรู้ To study the scope and core principle  in political science, analyse the relationship between political science and others sciences in content and method for finding.   
SO 41316  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกระแสโลกาภิวัตน์ International Relations in the age of Globalization(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างไทยกับต่างประเทศ ในทวีปเอเซีย อเมริกา และยุโรปเกี่ยวกับ โครงสร้างระบบการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐและเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาความร่วมมือด้านระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหว่างประเทศยุคกระแสโลกา
ภิวัตน์ To study the basic relationship between Thai and other countries in Asia, America and Europe continents which are focused on structure of  political system, military, economics, social, culture and ideology which are effected to state behavior and tools for working between state relationship and development on co-operation of rules, laws, regulations and international  organization in the age of globalization  
 
SO 41317เทคโนโลยีสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ Information Technology in Political Science(3 หน่วยกิต)
ศึกษาบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานของระบบของสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูลทางดิจิทัลเพื่องานรัฐศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะเครื่องมือในการปกครอง การสื่อสารของนักปกครองต่อสาธารณะ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสืบค้นและการอ้างอิงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาทักษะในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยในสถานการณ์จริง และนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ To study on the role of information technology system, basic system of information technology, the seeking of digital fact for creative political works, the knowledgeable of  digital, using of  digital technology as the  tools in government, the communication of  rules in  public both in hard ware  and solf ware, internet  working  system, finding  and reference data in internet throughout development skills in computer work for applying in research work and real situation and to get the research work technology.
SO 41318  การเมืองและการจัดการการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน Politics and Governance in ASEAN Community(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างทางการเมืองการจัดการการปกครองในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน การจัดการปกครองของแต่ละประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพิจารณาถึงสาระในด้านธรรมาภิบาลหรือการจัดการปกครองที่ดีของแต่ละประเทศ To study and analyse political structure and system, the management of governance in ASEAN community, the management of  each countries from past upto the present and consideration of governance term or good  governance in each countries.   
SO 41319  สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ Seminar in Globalization Political Leadership   (3 หน่วยกิต)
 ศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ค้นคว้าและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการเมืองในการสัมมนา รวมทั้งการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการเมืองไทย To study and searching concepts and theories on political leader and leadership from the past upto globalization age, search and present the work of political leadership in seminar and applying concepts and theories issues on thai  political leadership    
SO 41320  รูปแบบและระบบการปกครอง 12  นักษัตร Twelve Sodiacs and Governing Model(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการปกครอง 12 นักษัตร ที่ปรากฎตามหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตำรา งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในศิลาจารึก หรือจากกรมศิลปากร To study the twelve sodiacs and governing model which is appeared in history and architecture , texts , research works , local wisdom and stone inscription or fine arts department.   
SO 41321  สัมมนาความคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย Seminar in Thai Political Thoughts and Government  (3 หน่วยกิต)
 วิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ประเด็นปัญหาสำคัญ และสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน สังเคราะห์แนวทางแก้ไขประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาทางรัฐศาสตร์ โดยอภิปรายเชิงวิชาการ และศึกษากรณีตัวอย่าง เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการปกครอง To analyse political thought an essential issue and present situation , to resolving synthetic , to apply the research work in political solving with academic debate and case study for new guideline in governing.   
SO 41322  สังคมวิทยาการเมือง Political Sociology (3 หน่วยกิต)
 วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การแบ่งชั้นในสังคม กลุ่มเชื้อชาติชนกลุ่มน้อย ฯลฯ  ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง  การกำหนดนโยบาย และกระบวนการทางการเมืองของรัฐตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์โครงสร้างอำนาจ และบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ และกระบวนการทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม- วัฒนธรรมทางการเมือง การขัดเกลาทางการเมือง ความเป็นผู้นำทางการเมือง Analysis of the influence of social structure, social class, social stratification, ethnic group etc. towards political behavior, policy setting and political process, analysis of policy and political process affecting social change, Political culture, politicalization and political leadership.   
SO 41323  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม Political and Social changes(3 หน่วยกิต)
 วิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ เช่น แนววิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่ภาวะทันสมัยทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปฏิบัติแนวความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติแนวพึ่งพิงและระบบทุนนิยม เป็นต้น Analysis of concept on political, economic and social change, political change in other countries, analysis of process in political modernization, revolution of Marxist idea and dependency revolution and capitalism etc.   
SO 41324  กฎหมายการปกครอง Administrative law(3 หน่วยกิต)
 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง โดยศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ ตลอดจนเนื้อหาสาระสำคัญและแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่าง ๆ และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย การปรับกระบวนการใหม่ และการบริหารบ้านเมืองที่ดี Principles of constitutional law and governing law, classification of public law in different periods, throughout the essential and civil law concepts and evolution of civil law in Thailand, the process adapting and good governance.   
SO 41325  การพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในรัฐราชการ The Development of Democracy Government in Bureaucratic State(3 หน่วยกิต)
 ความสำคัญของระบบราชการและความสัมพันธ์กับระบบการเมือง การปกครอง ลักษณะของรัฐข้าราชการ และการใช้อำนาจทางการเมืองบังคับบัญชา ข้าราชการในการบริหารราชการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐที่แบ่งแยกการเมืองการปกครองกับระบบราชการ เช่น ประเทศอังกฤษกับรัฐที่การเมืองบังคับบัญชาข้าราชการประจำ หรือรัฐราชการ The Importance of Bureaucracy and relation with governmental system and characteristic of bureaucratic states and government force of command government officers in the public administration. The comparisons on different with those of inseparable government and bureaucratic states such as the Great Britain (England) and government upon bureaucracy or bureaucratic states.   
SO 41326  บทบาทของชนชั้นนำทางการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา The Role of Aristocrat or Elite in Developing Countries(3 หน่วยกิต)
 ความรู้และคำสอนวิธีการหาความรู้เกี่ยวกับความหมายของชนชั้นนำในรัฐ และการก่อตัวของพัฒนาการของคนชั้นนำ (ส่วนหนึ่ง) ไปสู่ผู้นำทางการเมือง และการขยายตัว เป็นผู้นำปกครองรัฐอย่างเปิดเผยหรือสนับสนุนเบื้องหลังรัฐบาล หรือระบบราชการ ในการปกครองและบริหารประเทศ ย่อมส่งผลต่อรัฐที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยในด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย The knowledge and approaching theories of Elites in State. Forming and developing of this social class had involved with the leader`s Governing and governing officers and expansion to be the leader  of state by opening or supporting behind the scenes of cabinet and bureaucracy. Having effects in developing polities and countries administration especially; the politics and governing and developing of Thai democracy.   
SO 41327  พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย Multicultural in Thai Society(3 หน่วยกิต)
 ศึกษาประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางศิปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละภูมิภาคในสังคมไทย วิเคราะห์กรณีศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค The history and diversity of art, culture, economy and society of each region in Thai society and analyze a case study of cultures in each region. 
Message us