พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา ศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา เผยแพร่ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

jetsada

March 31, 2021

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา “ความรู้คู่คุณธรรม นำพัฒนาสังคม” ปณิธาน “สร้างบัณฑิตให้รู้คิด รู้ทำ สร้างสรรค์สังคม” วิสัยทัศน์ “บูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ควบคู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

jetsada

March 31, 2021

ประวัติคณะสังคมศาสตร์

ปีพุทธศักราช 2518 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพทบวงมหาวิทยาลัย จึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ใน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะศาสนาและปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยในปี 2534 คณะสังคมศาสตร์นั้นมีการเรียนการสอนเพียงสาขาวิชาเดียว คือ “สังคมวิทยา” ต่อมาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหม่ เป็น “สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ปี พ.ศ.2543 เปิดการเรียนการสอนวิทยาการทางรัฐศาสตร์ คือ “สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง” ซึ่งอยู่ในสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษศาสตร์ แล้วพัฒนาเป็นชื่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ที่ปรากฏมีอยู่จวบปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2553 ยกร่างหลักสูตรใหม่ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ปี พ.ศ. 2560 รับการอนุมัติให้โอนย้ายการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) ระดับบัณฑิตศึกษาจากส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย มาบริหารจัดการที่คณะสังคมศาสตร์ จากนั้นจึงได้พัฒนาให้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ให้เปิดการเรียนการสอนที่ส่วนกลาง วิทยาเขตศรีล้านช้าง และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกาลในปี 2564 […]

jetsada

March 31, 2021
Message us