พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา ศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้ารสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา เผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

jetsada

March 31, 2021

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา “ความรู้คู่คุณธรรม นำพัฒนาสังคม” ปณิธาน “สร้างบัณฑิตให้รู้คิด รู้ทำ สร้างสรรค์สังคม” วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และให้ความรู้ทางด้านการบริหารและพัฒนาสังคม ภายใต้หลักแห่งพุทธธรรม”

jetsada

March 31, 2021

ประวัติคณะ

ประวัติ คณะสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้อนุมัติเปิดทำการสอน 4 คณะวิชา คือ              1. คณะศาสนาและปรัชญา              2. คณะมนุษยศาสตร์              3. คณะศึกษาศาสตร์              4. คณะสังคมศาสตร์ประวัติคณะสังคมศาสตร์ สังเขป พ.ศ.2513มหา วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนแยกเป็นคณะต่างๆ 4 คณะ  ซึ่งคณะสังคมศาสตร์รวมอยู่ในนั้นด้วย ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์มีการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาสังคมวิทยา พ.ศ.2534 ได้ ปรับปรุงหลักสูตรโดยนำเอาวิชาการทางด้านมานุษยวิทยาเข้ามารวมกับสาขาวิชา สังคมวิทยา ใช้ชื่อสาขาใหม่ว่า “สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” พ.ศ.2543ได้เปิดสาขาวิชาขึ้นใหม่อีกหนึ่งสาขา คือ  “สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง” ซึ่งอยู่ในภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษศาสตร์ พ.ศ. 2548    ได้ยกร่างหลักสูตรใหม่อีก

jetsada

March 31, 2021
Message us