เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1–Z7diRtO…

Nuttha Jan

August 28, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Nuttha Jan

June 2, 2023

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงก์สำหรับโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1VBglf453Gd1KfOkRTPNqc5Z-Ubt7qnyl/view?usp=drivesdk >เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2565< ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ak-Uersmhi9BXCvu1Yhe0mxxOrrEngni/view?usp=drivesdk ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook. = หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง 205 ชั้น 2 บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรติดต่อ 024-446-000 ต่อ 1156 090-853-7866 089-440-6068

ketsada phathong

January 22, 2022

รายะเอียดรายวิชาระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายละเอียดรายวิชา  SO 41001 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ Introduction to Political Science (ไม่นับหน่วยกิต)    ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด ขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ To study on meaning, theory, concept and scope of political science, the relationship between state and society, idea and political ideology, political institutions and to study on meaning , theory […]

jetsada

March 31, 2021

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานโปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างหลักสูตร แผน/แบบการศึกษา                                             : แผน ก แบบ ก 2 ชื่อหลักสูตร                                                      : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                                                       Master of Political Science ชื่อเต็มปริญญา                                                  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                                                       Master of Political Science ชื่อย่อปริญญา                                                   : ร.ม.                                                                       M.Pol.Sc. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หมายเหตุ     […]

jetsada

March 31, 2021

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานโครงสร้างหลักสูตร แผน/แบบการศึกษา      : แผน ก แบบ ก 2 ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                Master of Political Science ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                                Master of Political Science ชื่อย่อปริญญา             : ร.ม.                                M.Pol.Sc. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หมายเหตุ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด […]

jetsada

March 31, 2021
Message us