พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา
  2. ศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้ารสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา
  3. เผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ และพระพุทธศาสนา
  4. ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
Message us