ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คณะสังคมศาตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์/การปกครอง (ภาคปกติ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์/การปกครอง (ภาคพิเศษ) ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคปกติ) ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคพิเศษ)

Nuttha Jan

May 20, 2024

โครงการจัดทำมคอ.3 และมคอ.5

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำมคอ.3 และมคอ.5 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. (รองอธิการบดี) เป็นประธาน และพระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ,ผศ. (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) กล่าวถวายรายงาน หัวข้อเรื่องในการอบรม “เทคนิคการจัดทำ Course Learning Outcomes (CLOs) ตามแนวหลักสูตรแบบ OBE วิทยากรโดย ดร.พิเชษฐ์ มุสิกโปดก และผศ.ดร.สุดใจ ภูกงลี

Nuttha Jan

April 8, 2024

โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดศาลาลอย,วัดสุทธจินดาและโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาขอขอบพระคุณพระอาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมาที่ทำกิจกรรมร่วมกันและเอื้อเฟื้อสถานที่พัก

Nuttha Jan

April 1, 2024

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

Nuttha Jan

March 4, 2024

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้มาฝึกอบรมให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย”โดยมี พระครูปลัดสุฑฒนพรหมจริยคุณ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2567ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Nuttha Jan

March 4, 2024

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

Nuttha Jan

February 8, 2024

แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมนี้ คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์มหามกุฎราชวิทยาลัย ได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีให้เลือกในคณะ รวมถึงคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่ที่นักศึกษาสามารถทำได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

Nuttha Jan

November 17, 2023
1 2 9
Message us