โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

สาขาวิชาการปกครอง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566

Nuttha Jan

March 20, 2023

ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 2 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 2 วิชาชีพและอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 โดยมีวิทยากรบรรยายจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี, ศูนย์บริการสาธารณสุข40บางแค สำนักอนามัย กทม.

Nuttha Jan

March 20, 2023

ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 1 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 1 วิชาชีพและอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 โดยมีวิทยากรบรรยายจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สถาบันราชานุกูล เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี

Nuttha Jan

March 20, 2023

โครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

PANYARUNO

February 12, 2023

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PANYARUNO

February 2, 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2566 สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://admission.mbu.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-444-6000 ต่อ 1147-1149

PANYARUNO

January 31, 2023

โครงการเวทีสาธารณะเพื่อแสวงหาทางออกต่อสังคมไทย “การหาทางออกปัญหาความรุนแรงในเด็ก”

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเวทีสาธารณะเพื่อแสวงหาทางออกต่อสังคมไทย “การหาทางออกปัญหาความรุนแรงในเด็ก” โดย พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้รับความเมตตาจากวิทยากรภายนอกเข้าร่วมอภิปราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์    (ผู้ดำเนินรายการหลัก) อาจารย์สถาบันสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2. นายกานต์  ธงไชย ผู้บริหารมูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน), 3. นายกฤตภาส  จิระรัตน์พิศาล ผู้แทน สพป.นครปฐมเขต 1, 4. นายอดิศักดิ์  คงทัด  ผู้แทน สพป.นครปฐมเขต 2, 5. อาจารย์นฤมล  เจริญใจ  นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและประชาชน ภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียน ที่มาร่วมรับฟังเพื่อการแสวงหาแนวทางร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างกระบวนการป้องกันและลดความรุนแรงในรั้วโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมวัย […]

PANYARUNO

January 26, 2023
1 2 6
Message us