ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

Nuttha Jan

February 8, 2024

แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมนี้ คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์มหามกุฎราชวิทยาลัย ได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีให้เลือกในคณะ รวมถึงคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่ที่นักศึกษาสามารถทำได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

Nuttha Jan

November 17, 2023

ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (SO1238) อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานชุมชนในงานสังคมสงเคราะห์” โดยมี นางจินตนา ยมกรัตนาภรณ์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ชุมชน ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย นางจินตนา ยมกรัตนาภรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนในงานสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นถึงบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน กระบวนการทำงานชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเทคนิคการปฏิบัติงานชุมชน นอกจากนี้ โดยวิทยากรยังได้ให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนจริงเป็นเวลา 3 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ […]

Nuttha Jan

October 28, 2023

ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ภาคปกติ) สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ) ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ) ปฏิทินการศึกษา (ภาคพิเศษ)

Nuttha Jan

October 20, 2023

เกียรติบัตรผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด “โครงการสัปดาห์วิชาการ” ประจำปี 2566

ประเภทการประกวด เรื่องสั้น ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1VJanHj_ON_n3yxyO7nfOCS9sRA64uGQB/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/10EP9sHVfNKBTI_aj6RAdBIHx18QzPCgx/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/file/d/1NVlGclJPPV1ExwCX34Zo6y-pp7Rh_hUz/view?usp=sharing รางวัลชมเชย https://drive.google.com/file/d/1muENsKmx8hgxly7nhhqYzeBLKP9lv80t/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1sBZ7pN7Q2mJOSM-ldWXY9H8Anzbz8Yl0/view?usp=sharing ประเภทการประกวด โปสเตอร์ ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1IOO0BsiYuMVKtXYhVZinwsZoVFCLuE_2/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wuv2SkNEmcCoud3MkUik5g0b53M9Zf7E รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1GKkcyzZ0wIIuvosvC1iojMTSfmUKiCYV/view?usp=sharing รางวัลชมเชย https://drive.google.com/file/d/1Hb-EeVOfSfaCRRp_nKFflIidQAXZKcw5/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1SoW3_JXRQzyqVM2SEnMPcR20Mi7UOTv2/view?usp=sharing ประเภทการประกวด นิทรรศการ ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/10HreEIBepaqdYX6Jd8pDaB3mUPKsFZnq/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/file/d/1VEL05qmxDdUJuc332AY0tzX2x-fX_wdS/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1CtAw9mpypSwSNh2y8B8iA2HsOvpOVHK0/view?usp=sharing

Nuttha Jan

September 7, 2023

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1–Z7diRtO…

Nuttha Jan

August 28, 2023

โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ โดยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดเมธาวัฒน์ เป็นผู้แทนเปิดโครงการ ในกำหนดการช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจการออม และช่วงบ่ายมีการประกาศผลรางวัลการประกวดเรื่องสั้น โปสเตอร์ และนิทรรศการ

Nuttha Jan

August 25, 2023

โครงการกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีพระมหาสุรไกร ชินพุทธิสิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในกำหนดการช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “อาชีพและการเรียนรู้ที่จำเป็นกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำหนดการในช่วงบ่ายกิจกรรมเปิดตลาด การเสริมสร้างอาชีพสำหรับนักศึกษา มมร ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566

Nuttha Jan

August 25, 2023
1 2 8
Message us