โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

คณาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดโครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

PANYARUNO

July 26, 2022

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ กรมการศาสนาณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

PANYARUNO

July 26, 2022

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ
” วิถีใหม่ที่สมดุล : สุนทรียภาพของสังคม “

ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/XvqjjeWy1NCNefa28

PANYARUNO

July 18, 2022

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

วันนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5 หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตรโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งมีผลการดำเนินงานการศึกษาในปีการศึกษา 2564

PANYARUNO

July 6, 2022

นักศึกษาดูงาน ๙๐ ปี รัฐสภาไทย

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มมร เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “๙๐ ปี รัฐสภาไทย ๙๐ ความทรงจำ” ณ รัฐสภาไทย กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

PANYARUNO

July 1, 2022

รับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๕

การรับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCIประจำปี ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มมร ๑. วารสารรัฐศาสตร์๒. วารสารสังคมศาสตร์https://tci-thailand.org

PANYARUNO

June 30, 2022

อวยพรอาจารย์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมรเข้าร่วมอวยพรให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในวโรกาสที่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ณ วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นต้นไป

PANYARUNO

June 29, 2022

กิจกรรม “เติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการเติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย ประจำปี 2565โดยมี พระมหาอรุณ ปัญฺญารุโณ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในงานมีการใส่บาตร และได้มีการบายศรีสู่ขวัญให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

PANYARUNO

June 25, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พุทธวิถีไทย

“เติมบุญบรรพ์ย้อนวันวานสืบสานไทย” ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/U69Yeh3MiARZTxVr6

ketsada phathong

June 18, 2022
1 2 3
Message us