ระดับปริญญาตรี

คณะสังคมศาสตร์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คณะสังคมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
  2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
  3. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Message us