ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Nuttha Jan

June 2, 2023

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงก์สำหรับโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1VBglf453Gd1KfOkRTPNqc5Z-Ubt7qnyl/view?usp=drivesdk >เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2565< ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ak-Uersmhi9BXCvu1Yhe0mxxOrrEngni/view?usp=drivesdk ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook. = หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง 205 ชั้น 2 บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรติดต่อ 024-446-000 ต่อ 1156 090-853-7866 089-440-6068

ketsada phathong

January 22, 2022

รายะเอียดรายวิชาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา SO 61001 หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทางรัฐศาสตร์ Principles and Applied in Political Science คำอธิบาย ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และประยุกต์องค์ความรู้และสาระสำคัญทางรัฐศาสตร์ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง Study of principles in political science and applied body of knowledge and main matters in political science to describe political and governmental phenomena.   (ไม่นับหน่วยกิต) SO 61002 วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government Analysis คำอธิบาย ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย วิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริบทและปัญหาต่าง ๆ ของการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย Study […]

jetsada

March 31, 2021

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานโปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างหลักสูตร แผน/แบบการศึกษา                                             : แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ชื่อหลักสูตร                                                      : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                                                       Doctor of Political Science ชื่อเต็มปริญญา                                                  : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                                                       Doctor of Political Science ชื่อย่อปริญญา                                                   : ร.ด.                                                                       D.Pol.Sc. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ แบบ […]

jetsada

March 31, 2021

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานโครงสร้างหลักสูตร แผน/แบบการศึกษา      : แบบ 1.1 ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                Doctor of Political Science ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                Doctor of Political Science ชื่อย่อปริญญา             : ร.ด.                                D.Pol.Sc. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : 1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว                                2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00                                3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด   4) […]

jetsada

March 31, 2021
Message us