ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ
” วิถีใหม่ที่สมดุล : สุนทรียภาพของสังคม “

ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/XvqjjeWy1NCNefa28

Message us