ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง (ภาคปกติ)

สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษา (ภาคพิเศษ)

Message us