ถวายสักการะพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณะสังคมศาสตร์
ในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ถวายสักการะพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณะสังคมศาสตร์
ในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และในการนี้ได้ถวายสักการะพระอรุณ ปญฺญารุโณ

ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

Message us