นักศึกษาดูงาน ๙๐ ปี รัฐสภาไทย

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มมร

เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “๙๐ ปี รัฐสภาไทย ๙๐ ความทรงจำ” ณ รัฐสภาไทย กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us