นโยบาย

เร่งให้มีการพัฒนากลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดหามาตรฐานการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์

Message us