ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 (SO1238) อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานชุมชนในงานสังคมสงเคราะห์” โดยมี นางจินตนา ยมกรัตนาภรณ์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ชุมชน ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย

นางจินตนา ยมกรัตนาภรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนในงานสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นถึงบทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน กระบวนการทำงานชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเทคนิคการปฏิบัติงานชุมชน นอกจากนี้ โดยวิทยากรยังได้ให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 3 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนจริงเป็นเวลา 3 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกภาคปฏิบัติ 3 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนจริงเป็นเวลา 3 เดือน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

สำหรับภาคการศึกษา 2566 นี้ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่

ชุมชนบ้านบางพิกุล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชุมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ชุมชนศรีสำราญ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Message us