ประวัติคณะสังคมศาสตร์

ปีพุทธศักราช 2518 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพทบวงมหาวิทยาลัย จึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ใน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะศาสนาและปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยในปี 2534 คณะสังคมศาสตร์นั้นมีการเรียนการสอนเพียงสาขาวิชาเดียว คือ “สังคมวิทยา” ต่อมาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหม่ เป็น “สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”


ปี พ.ศ.2543 เปิดการเรียนการสอนวิทยาการทางรัฐศาสตร์ คือ “สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง” ซึ่งอยู่ในสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษศาสตร์ แล้วพัฒนาเป็นชื่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ที่ปรากฏมีอยู่จวบปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2553 ยกร่างหลักสูตรใหม่ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2560 รับการอนุมัติให้โอนย้ายการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) ระดับบัณฑิตศึกษาจากส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย มาบริหารจัดการที่คณะสังคมศาสตร์ จากนั้นจึงได้พัฒนาให้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ให้เปิดการเรียนการสอนที่ส่วนกลาง วิทยาเขตศรีล้านช้าง และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกาลในปี 2564

อนึ่ง นอกจากนี้แล้ว คณะสังคมศาสตร์ คงมีหลักสูตรอื่นอีกที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตและวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์) และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์) เป็นต้น

Message us