ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม นำพัฒนาสังคม”

ปณิธาน

“สร้างบัณฑิตให้รู้คิด รู้ทำ สร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และให้ความรู้ทางการบริหารและพัฒนาสังคมภายใต้หลักแห่งพุทธธรรม”

Message us