ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม นำพัฒนาสังคม”

ปณิธาน

“สร้างบัณฑิตให้รู้คิด รู้ทำ สร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์

“บูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ควบคู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Message us