ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

วันนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 5 หลักสูตร
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร
ปริญญาโท 1 หลักสูตร
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน
เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งมีผลการดำเนินงานการศึกษาในปีการศึกษา 2564

Message us