พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา
  2. ศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา
  3. เผยแพร่ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนา
  4. ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
Message us