รายะเอียดรายวิชาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

SO 61001หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทางรัฐศาสตร์ Principles and Applied in Political Science คำอธิบาย ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และประยุกต์องค์ความรู้และสาระสำคัญทางรัฐศาสตร์ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง Study of principles in political science and applied body of knowledge and main matters in political science to describe political and governmental phenomena.  (ไม่นับหน่วยกิต)
SO 61002วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government Analysis คำอธิบาย ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย วิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริบทและปัญหาต่าง ๆ ของการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย Study of history and development in Thai politics and government. Analysis of main issues involved with the context and problems of Thai politics and governance.  (ไม่นับหน่วยกิต)
SO 61103ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต English for Doctor of Political Science คำอธิบาย ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งด้านโครงสร้างภาษา การเขียน การอ่าน และการสื่อสาร ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ Study of English in terms of structures, writing, reading and communication wich is appropriated for political science doctorate students.  (ไม่นับหน่วยกิต)
SO 61104วิปัสสนากรรมฐานสำหรับดุษฎีบัณฑิต Vipassana and Kamathana for Political Science Doctorate Students คำอธิบาย ศึกษาแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิปัสสนาและกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่สามารถนำมาส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามกรอบแนวคิดสำคัญที่ได้ศึกษามาในระดับลึกซึ้งเพื่อเสริมสร้างปัญญาและจินตนาการทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น Study of key concepts on Vipassana and Kammatthana, especially in  encourage the study at the Doctor of Political Science Program, and the practice of insight meditation according to key concepts had profoundly studied, and to make wisdom empowerment through out political imagination in higher level.  (ไม่นับหน่วยกิต)
SO 61105วิเคราะห์รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก Political Science Analysis in Tipitaka คำอธิบาย วิเคราะห์สาระสำคัญทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ การเมืองการปกครอง อำนาจ และอื่น ๆ ในพระไตรปิฎก ประยุกต์เนื้อหาสาระทางรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองทั่วไป Analysis of political science matters involved with the state, politics, government, power and others in the Tipitaka. Applied political science matters in Tipitaka to describe politics and governments in general phenomena.(ไม่นับหน่วยกิต)
SO 61206ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ Advances Qualitative Research Methodology in Political Science คำอธิบาย ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัยต่าง ๆ ในทางรัฐศาสตร์ เข้าใจและวิเคราะห์ถึงจุดเด่น-จุดด้อยและกระบวนการต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในทางรัฐศาสตร์ ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการผสมผสานที่ใช้ในทางรัฐศาสตร์มาศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศ Study of research methodology in political science, understanding and analysis of strengths – weaknesses, processes in qualitative research methodology and mix-method research of political science;  applied qualitative research methods in political science to study and analyse issues of Thai and international politics and government.(3 หน่วยกิต)
SO 61207ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ Advances Quantitative Research Methodology in Political Science คำอธิบาย ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัยต่าง ๆ ในทางรัฐศาสตร์ ที่เน้นมาสู่การศึกษาเชิงศาสตร์ เข้าใจและวิเคราะห์ถึงจุดเด่น-จุดด้อยและกระบวนการต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ในทางรัฐศาสตร์ ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีผสมผสานที่ใช้ในทางรัฐศาสตร์มาศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศ Study of research methodology in political science, understanding and analysis of strengths – weaknesses, processes in quantitative research methodology and mixed-methods researches of political science; applied quantitative research methods in political science to study and analyse issues of Thai and international politics and government.  (3 หน่วยกิต
SO 61208สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ Seminar in Political Science Concepts and Theories คำอธิบาย สัมมนาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอแนวคิดที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ของการเมืองการปกครองไทย Seminar in key political science concepts and theories. Applied political science concepts and theories to analyse the context of Thai politics and government from the past to the present. Presentation of concepts and theories to resolve important problems of Thai politics and government.    (3 หน่วยกิต)
SO 61209สัมมนาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย Seminar in Thai Politics and Governance คำอธิบาย สัมมนาประเด็นปัญหาสำคัญของการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทยในเวทีสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ Seminar in key issues on Thai politics and governance. Analysis and presentation of Thai politics and government problems solving  at a national academic seminar level.  (3 หน่วยกิต)
SO 61210สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบชั้นสูง Seminar in Advanced Comparative Politics and Governments คำอธิบาย สัมมนาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ประเทศประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ ของหลายประเทศทั่วโลก Seminar concepts and theories in comparative politics and governments. Applied concepts and theories for studying and analysis comparative politics and government in world systems. Comparative analysis changing from undemocracy to democratization in many levels of world systems  (3 หน่วยกิต)
SO 61311ประชาธิปไตยและการสร้างระบบระเบียบทางการเมืองตามแนวทางพุทธศาสตร์ Democracy and Political Order Building in Buddhist Science Ways คำอธิบาย ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในหลักธรรมและหลักการสำคัญต่าง ๆ ของพุทธศาสตร์ที่เน้นไปในแนวทางประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของศาสนาสำคัญ ๆ ในโลก และการสร้างระบบระเบียบทางการเมือง วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการใช้ธรรมะและหลักการสำคัญของพุทธศาสตร์ในแนวทางประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาประเด็นสำคัญขององค์กรทางพุทธศาสนา เพื่อการแสวงหาแนวทางการประนีประนอมและลดความขัดแย้ง และการสร้างระบบระเบียบทางการเมืองในสังคมไทย Study in significant Buddhist science and principles on democratic approaches in Buddhist science, comparative study principles of major religions in the wold and political order building. Analysis and synthesis of troublesome issues on the democratic implementation of Buddhist science, inclounding study main issues of  Buddhist organizations for seeking compromise approaches and conflict reducing and principles in political order building in Thai society.(3 หน่วยกิต)
SO 61312สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและการต่อต้านการคอร์รัปชัน Seminar in Democratic Development and Anti – Corruption Problems คำอธิบาย สัมมนาแนวคิดทฤษฎีและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและการต่อต้านคอร์รัปชัน วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อศึกษากรณีปัญหาประชาธิปไตยและการคอร์รัปชันในสังคมไทยเพื่อนำเสนอแนวทางของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและการต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย Seminar in concepts and theories, including facts, on problems of democracy development and anti-corruption. Analisis and synthesis of democratic problems and anti-corruption in Thai society to present in the seminar and presentation of problem-solving ways on democratic development and anti-corruption in Thai society.   (3 หน่วยกิต)  
SO 61313สัมมนาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย Seminar in Contemporary Political Science Research คำอธิบาย สัมมนาสาระสำคัญต่าง ๆ ในงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ในยุคต้นศตวรรษที่ 21 ทั้งของไทยและต่างประเทศ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบต่าง ๆ ในงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และทำการศึกษาส่วนบุคคลในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ เพื่อนำเสนอในการสัมมนา ออกแบบงานวิจัยเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการวิจัยในการศึกษาประเด็นทางการเมืองตามความสนใจ และนำเสนอในการสัมมนา
Seminar in subject matters in Thai and foreign political science researches in early 21st century; synthesis of concepts, theories and findings in contemporary political science researches and independence study in issues/toppics that students interested to present in seminar. Design of the research as the research framework and guidance to study political issues based on student’s interest and to present in a seminar.
(3 หน่วยกิต)
SO 61314นิเวศวิทยาการเมือง Eco-politics คำอธิบาย ศึกษาประเด็นปัญหาการเมืองที่เกี่ยวกับระบบนิเวศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และประเทศไทย ศึกษาการเมืองและแนวนโยบายที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องมาถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม Study of involved political issues with ecosystems at global, regional and Thai national levels. Study of politics and the government’s problem-solving policies on ecosystems, related to participation of civil society at global, regional and Thai national levels.(3 หน่วยกิต
SO 61315สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นสูง Seminar in Advanced International Relations คำอธิบาย สัมมนาความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศที่พัฒนาการในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศในยุคต้นศตวรรษที่ 21 Seminar in international relations and politics development in the past until the present. Analysis and synthesis of key issues on international relations and politics in early 21st century.  (3 หน่วยกิต)
SO 61316การเมืองกับการจัดการการปกครองที่ดี Politics and Good Governance คำอธิบาย ศึกษาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัดการการปกครองที่ดี วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำคัญของการเมืองที่สัมพันธ์กับการจัดการการปกครองที่ดีและไม่ดี เสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้ของการเมืองกับการจัดการการปกครองที่ดีในสังคมไทย
Study politics and relations between politics and good governance. Analysing and syntisying the main factors or issues of politics that involved to good governance and involved to bad governance. Suggestions political possible ways to create good governance in Thai society.  
(3 หน่วยกิต)
SO 61917ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation คำอธิบาย ศึกษาค้นคว้า ตั้งคำถามวิจัยเพื่อแสวงหาคำตอบตามแนวทางการวิจัยเชิงศาสตร์ นำเสนอการออกแบบและเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองของไทยหรือต่างประเทศต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตามลำดับขั้นตอนจนถึงการเขียนบทสรุป และผ่านความเห็นชอบ นำเสนอบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการผ่านวารสารทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง The systematic processes of the dissertation from the intensive study, research design, research question to find accurate answers. Presentation the research design and outline on Thai or foreign political issues to the dissertation advisors and committee until the summary of the dissertation that approved by the committee. Publication of the research article or the academic article in any qualified academic journals. 
Message us