ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

Message us