ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครปฐม

ขอขอบคุณเรือนจำกลางนครปฐม เปิดพื้นที่ให้สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมเสริมทัศนคติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

Message us