แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์
ร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมนี้ คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์มหามกุฎราชวิทยาลัย ได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีให้เลือกในคณะ รวมถึงคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่ที่นักศึกษาสามารถทำได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

Message us