โครงการจัดทำมคอ.3 และมคอ.5

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำมคอ.3 และมคอ.5 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. (รองอธิการบดี) เป็นประธาน และพระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ,ผศ. (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) กล่าวถวายรายงาน

หัวข้อเรื่องในการอบรม “เทคนิคการจัดทำ Course Learning Outcomes (CLOs) ตามแนวหลักสูตรแบบ OBE วิทยากรโดย ดร.พิเชษฐ์ มุสิกโปดก และผศ.ดร.สุดใจ ภูกงลี

Message us