โครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Message us