โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้มาฝึกอบรมให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย”
โดยมี พระครูปลัดสุฑฒนพรหมจริยคุณ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2567
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Message us