โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

คณะศาสนาและปรัชญา และ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

Message us