โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

คณาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จัดโครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Message us