โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ณ ประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

Message us