โครงการเวทีสาธารณะเพื่อแสวงหาทางออกต่อสังคมไทย “การหาทางออกปัญหาความรุนแรงในเด็ก”

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเวทีสาธารณะเพื่อแสวงหาทางออกต่อสังคมไทย “การหาทางออกปัญหาความรุนแรงในเด็ก” โดย พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้รับความเมตตาจากวิทยากรภายนอกเข้าร่วมอภิปราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์    (ผู้ดำเนินรายการหลัก) อาจารย์สถาบันสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2. นายกานต์  ธงไชย ผู้บริหารมูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน), 3. นายกฤตภาส  จิระรัตน์พิศาล ผู้แทน สพป.นครปฐมเขต 1, 4. นายอดิศักดิ์  คงทัด  ผู้แทน สพป.นครปฐมเขต 2, 5. อาจารย์นฤมล  เจริญใจ  นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและประชาชน ภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียน ที่มาร่วมรับฟังเพื่อการแสวงหาแนวทางร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างกระบวนการป้องกันและลดความรุนแรงในรั้วโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมวัย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการปรึกษาหารือจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันหาทางออกในเรื่องดังกล่าว และร่วมทำกิจกรรมการระดมความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นไปให้มีคุณภาพและเป็นกำลังของชาติ จะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรของประเทศที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศด้วย โดยเฉพาะเด็กที่ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเป็นผู้ถูกระทำ หรือเป็นเพียงผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นเป็นประจำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน

Message us