โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา      : แผน ก แบบ ก 2

ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                               Master of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                               Master of Political Science

ชื่อย่อปริญญา             : ร.ม.

                               M.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะสังคมศาสตร์กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                   2  รายวิชา                                   (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน                  1  รายวิชา                                   (ไม่นับหน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ                         9  รายวิชา                                   (27 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือก                            1  รายวิชา                                   (3 หน่วยกิต)

จ. วิทยานิพนธ์                                                                               (12 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         2        รายวิชา

         SO 41001       หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                                                

         SO 41002       หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน        1        รายวิชา

          SO 41103       ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ

 • รายวิชาบังคับ  3 รายวิชา
  • SO 41204       รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                                  
  • SO 41205       ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน                                          
  • SO 41206       ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 • รายวิชาเอก   6 รายวิชา
  • SO 41207       สัมมนาปัญหาการเมืองการจัดการปกครองไทย                         
  • SO 41208       แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและสังคม          
  • SO 41209       การเมืองกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ                            
  • SO 41210       คุณธรรมจริยธรรมทางรัฐศาสตร์                                         
  • SO 41211       การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                                       
  • SO 41212       สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย                                         

ง. หมวดวิชาเลือก  

    เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้       

SO 41313การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
SO 41314พุทธศาสนากับวิถีทางการเมืองประชาธิปไตย
SO 41315สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์
SO 41316ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกระแสโลกาภิวัตน์
SO 41318 การเมืองและจัดการการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
SO 41319สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
SO 41320รูปแบบและระบบการปกครอง 12 นักษัตร
SO 41321สัมมนาความคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย
SO 41322สังคมวิทยาการเมือง
SO 41323การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
 SO 41324กฎหมายการปกครอง
 SO 41325    การพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในรัฐราชการ
 SO 41326บทบาทของชนชั้นนำทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา   
 SO 41327พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

จ. วิทยานิพนธ์  1       รายวิชา

 • หมายเหตุ
  • นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานวิปัสสนาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา SO 41103  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในระดับคะแนน S  (Satisfactory)
  • นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม จำนวน 2 รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้
   1. SO 41001  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                             (3) (3-0-6)
   2. SO 41002  หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย                   (3) (3-0-6)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา      : แผน ข

ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                               Master of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                               Master of Political Science

ชื่อย่อปริญญา             : ร.ม.

                               M.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • หมายเหตุ    
  • ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  • สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะสังคมศาสตร์กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                   2  รายวิชา                                   (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน                  1  รายวิชา                                   (ไม่นับหน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาเฉพาะ                         9  รายวิชา                                   (27 หน่วยกิต)

ง. หมวดวิชาเลือก                            3  รายวิชา                                   (9 หน่วยกิต)

จ. สารนิพนธ์                                                                                 (6 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         2        รายวิชา

         SO 41001       หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                                                

         SO 41002       หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย                                   

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน        1        รายวิชา

          SO 41103       ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ค. หมวดวิชาเฉพาะ

 • รายวิชาบังคับ  3  รายวิชา
  • SO 41204       รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                                  
  • SO 41205       ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน                                          
  • SO 41206       ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 • รายวิชาเอก   6 รายวิชา
  • SO 41207      สัมมนาปัญหาการเมืองการจัดการปกครองไทย                         
  • SO 41208      แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและสังคม          
  • SO 41209      การเมืองกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ                            
  • SO 41210       คุณธรรมจริยธรรมทางรัฐศาสตร์                                         
  • SO 41211       การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                                       
  • SO 41212       สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย                                         

ง. หมวดวิชาเลือก  

    เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้       

SO 41313การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
SO 41314พุทธศาสนากับวิถีทางการเมืองประชาธิปไตย
SO 41315สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์
SO 41316ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกระแสโลกาภิวัตน์
SO 41318 การเมืองและจัดการการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
SO 41319สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
SO 41320รูปแบบและระบบการปกครอง 12 นักษัตร
SO 41321สัมมนาความคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย
SO 41322สังคมวิทยาการเมือง
SO 41323การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
 SO 41324กฎหมายการปกครอง
 SO 41325  การพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในรัฐราชการ
 SO 41326   บทบาทของชนชั้นนำทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
 SO 41327พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

จ. วิทยานิพนธ์  1       รายวิชา

 • หมายเหตุ 
  • นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานวิปัสสนาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา SO 41103  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในระดับคะแนน S  (Satisfactory)
  • นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม จำนวน 2 รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้
   1. SO 41001  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                             (3) (3-0-6)
   2. SO 41002  หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย                   (3) (3-0-6)

Message us