โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา      : แบบ 1.1

ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                               Doctor of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                               Doctor of Political Science

ชื่อย่อปริญญา             : ร.ด.

                               D.Pol.Sc.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : 1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว

                               2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00

                               3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  4) มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. ดุษฎีนิพนธ์                                                             (60 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า                               (60 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. ดุษฎีนิพนธ์   

SO 61417  ดุษฎีนิพนธ์  

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานวิปัสสนาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

แผน/แบบการศึกษา      : แบบ 2.1

ชื่อหลักสูตร                : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                               Doctor of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา            : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                               Doctor of Political Science

ชื่อย่อปริญญา             : ร.ด.

                               D.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                   2  รายวิชา                (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน                  3  รายวิชา                (ไม่นับหน่วยกิต)

ค. หมวดวิชาบังคับ                          5  รายวิชา                (15 หน่วกิต)

ง. หมวดวิชาเลือก                            3 รายวิชา                 (9 หน่วยกิต)

จ. ดุษฎีนิพนธ์                                                             (36 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า                               (60 หน่วยกิต)

รายละเอียดหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         2  รายวิชา                  

   สำหรับผู้ที่ไม่มีสำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์   

 • SO 61001  หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทางรัฐศาสตร์                                            
 • SO 61002  วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย                                  

ข. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน        3 รายวิชา                 

 • SO 61103  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                          
 • SO 61104  วิปัสสนากรรมฐานสำหรับดุษฎีบัณฑิต                     
 • SO 61105  วิเคราะห์รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ค. หมวดวิชาบังคับ       5 รายวิชา                           

 • SO 61206  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์           
 • SO 61207  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์            
 • SO 61208  สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์                        
 • SO 61209  สัมมนาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย               
 • SO 61210  สัมมนาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบชั้นสูง      

ง. หมวดวิชาเลือก        3  รายวิชา                         

 • SO 61311  ประชาธิปไตยและการสร้างระบบระเบียบทางการเมืองตามแนวทางพุทธศาสตร์
 • SO 61312  สัมมนาปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยและการต่อต้านการคอรัปชัน 
 • SO 61313  สัมมนาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย                         
 • SO 61315  สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นสูง                         
 • SO 61316  การเมืองกับการจัดการการปกครองที่ดี                    

จ. ดุษฎีนิพนธ์   

SO 61417  ดุษฎีนิพนธ์  

หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานวิปัสสนาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะถือว่าสำเร็จ
              การศึกษา                                           

Message us