โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา                                             : แผน ก แบบ ก 2

ชื่อหลักสูตร                                                      : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                                                                      Master of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา                                                  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                                                                      Master of Political Science

ชื่อย่อปริญญา                                                   : ร.ม.

                                                                      M.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • หมายเหตุ    
  1. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะสังคมศาสตร์กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ปีที่ภาครายวิชาค่าหน่วยกิต
11SO  41001  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์(3)
  SO 41002   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย(3)
  SO 41103   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(3)
  SO 41204   รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก3
  SO 41205   ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน3
  SO 41206   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3
 2SO  41207   วิปัสสนากรรมฐานสำหรับดุษฎีบัณฑิต3
  SO  41208   วิเคราะห์รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก3
  SO  41209   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์3
  SO  41210   สัมมนาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย3
  SO  41211   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ3
21SO  41212   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย3
  SO  61210    สัมมนาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบชั้นสูง3
  SO  ……….     วิชาเลือก3
  SO  41429    วิทยานิพนธ์6
 2SO  41429    วิทยานิพนธ์6

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา                                             : แผน ข

ชื่อหลักสูตร                                                      : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                                                                      Master of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา                                                  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                                                                      Master of Political Science

ชื่อย่อปริญญา                                                   : ร.ม.

                                                                      M.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • หมายเหตุ    
  1. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะสังคมศาสตร์กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ปีที่ภาครายวิชาค่าหน่วยกิต
11SO  41001  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์(3)
  SO 41002   หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย(3)
  SO 41103   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(3)
  SO 41204   รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก3
  SO 41205   ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน3
  SO 41206   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3
 2SO  41207   วิปัสสนากรรมฐานสำหรับดุษฎีบัณฑิต3
  SO  41208   วิเคราะห์รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก3
  SO  41209   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์3
  SO  41210   สัมมนาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย3
  SO  41211   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ3
21SO  41212   สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย3
  SO  61210    สัมมนาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบชั้นสูง3
  SO  ……….     วิชาเลือก3
  SO  ……….     วิชาเลือก3
  SO  ……….     วิชาเลือก3
 2SO  41428    สารนิพนธ์6
  สอบประมวลความรู้
Message us