โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา                                             : แบบ 1.1 และ แบบ 2.1

ชื่อหลักสูตร                                                      : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                                                      Doctor of Political Science

ชื่อเต็มปริญญา                                                  : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                                                      Doctor of Political Science

ชื่อย่อปริญญา                                                   : ร.ด.

                                                                      D.Pol.Sc.

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึก ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและ รับรองปริญญาแล้ว
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

แบบ 1.1

ปีที่ภาครายวิชาค่าหน่วยกิต
11SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12
 2SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12
21SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12
 2SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์9
31SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์9
 2SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์6

แบบ 2.1

ปีที่ภาครายวิชาค่าหน่วยกิต
11SO  61001   หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทางรัฐศาสตร์(3)
  SO  61002   วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย(3)
  SO  61103   ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(3)
  SO  61208   สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์3
 2SO  61104   วิปัสสนากรรมฐานสำหรับดุษฎีบัณฑิต(3)
  SO  61105   วิเคราะห์รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก(3)
  SO  61206   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์3
  SO  61209   สัมมนาการเมืองและการจัดการการปกครองของไทย3
21SO  61207   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์3
  SO 61210    สัมมนาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบชั้นสูง3
  SO ……….     วิชาเลือก3
  SO ……….     วิชาเลือก3
  SO ……….     วิชาเลือก3
 2SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12
31SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12
 2SO  61417   ดุษฎีนิพนธ์12

Message us