ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการร่วมการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

The 1st National Conference 2021 : Interdisciplinary Buddhist Political Science

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ระดับชาติ จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ การประชุมออนไลน์ และ จัดงานที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Deadline submission: ปิดรับผลงาน 6 สิงหาคม 2564

Website: https://social.mbu.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/

กลุ่มสาขาผลงานวิจัย:

1. กลุ่มพระพุทธศาสนา ปรัชญา และวัฒนธรรม

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

3. กลุ่มสหวิทยาการศึกษา

ติดต่อสอบถาม: ฝ่ายประสานงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์: 02-444-6000 ต่อ 1147

e-mail: journal.politicalsciencembu@gmail.com

ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ โทร. 084-9591424

ดร.เกษฎา ผาทอง โทร. 09-08537866

ดร.นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล โทร. 089-4406068

Message us