รับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๕

การรับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มมร
๑. วารสารรัฐศาสตร์
๒. วารสารสังคมศาสตร์
https://tci-thailand.org

Message us