รายชื่ออาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  -Ph.D. (Political Science)
-M.A. (Political Science)
-B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์-ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
-ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
-น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3ดร.เกษฎา  ผาทอง-ร.ด. (รัฐศาสตร์)
-พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
-ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายานามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก-Ph.D. (Political Science)
-M.A. (Political Science)
-B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์-ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
-ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
-น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3
ดร.เกษฎา  ผาทอง-ร.ด. (รัฐศาสตร์)
-พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
-ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559
4ดร.ฐากูร หอมกลิ่น-ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
-ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2558
2554
2552
5ดร.นภารัตน์
กิตติรัตนมงคล
-ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
-รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2562
2556
2541

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ ฉายา/นามสกุลคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีรูปภาพ
1พระมหาอรุณ
ปญฺญารุโณ
, ดร.
ปร.ด.
ร.ม.
นศ.ม.
รป.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
รป.บ.
ร.บ.
ร.บ.
ศน.บ.
ป.ธ.9
-การบริหารการพัฒนาองค์การ
-การเมืองการปกครอง
-นิเทศศาสตร์
-การปกครองท้องถิ่น
-พัฒนาสังคม
-ภาษาสันสกฤต
-รัฐประศาสนศาสตร์
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
-ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
-เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะสงฆ์ไทย
2565
2563
2554
2551
2546
2544
2566
2551
2549
2541
2539
2ดร.กัญจิรา
วิจิตรวัชรารักษ์
ปร.ด.
ศศ.ม.
ร.บ.
วท.บ.  
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐศาสตร์
-ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
-สุขศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
2558
2548
2561
2546
3อาจารย์สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์ร.ม.
ร.บ.
-การเมืองและการจัดการปกครอง
-รัฐศาสตร์การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2562
2559
4อาจารย์ธนะชัย สามลรป.ม.
ร.บ.
-การปกครองท้องถิ่น
-รัฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
2554
5พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
(ณัฐพงศ์ ยโส
)
รป.ม.
ศน.บ.
-นโยบายสาธารณะ
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2546

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ลำดับตำแหน่งทางวิชาการชื่อ ฉายา-นามสกุลคุณวุฒิคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุเทพ สุวีรางกูรPh.D.
M.A.
ศน.บ.
-Sociology
-Sociology
-สังคมวิทยา
Panjab University, India
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2540
2537
2รองศาสตราจารย์
ประจวบ  ประเสริฐสังข์พช.ม.
ศน.บ. 
-พัฒนาชุมชน
-ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
2536
3พระครูปลัดเมธาวัฒน์
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
พธ.ม.
ศน.บ.
-การพัฒนาสังคม
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
2555

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ  ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิการอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริสส.ม.  
ร.บ.  
ป.ธ.9
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
-เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสงฆ์ไทย
2553
2548
2547
2อาจารย์ปริญญา  ตรีธัญญา  สส.ม.  
ศน.บ.
-การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
-รัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2547  
2544
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ชนะกุลสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553
2548
4ณัฐหทัย นิรัติศัยสส.ม.
รป.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2553
2548
5ณัฐชยา  กำแพงแก้วสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2554
2550

Message us