รายชื่ออาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายานามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิกPh.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3ดร.เกษฎา  ผาทองร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  Ph.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3ดร.เกษฎา  ผาทองร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ ฉายา/นามสกุลคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปี
1พระมหาอรุณ
ปญฺญารุโณ
ร.ม.
นศ.ม.
รป.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ร.บ.
ร.บ.
ศน.บ.
ป.ธ.9
-การเมืองการปกครอง
-นิเทศศาสตร์
-การปกครองท้องถิ่น
-พัฒนาสังคม
-ภาษาสันสกฤต
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
-เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
-เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะสงฆ์ไทย
2563
2554
2551
2546
2544
2551
2549
2541
2539
2ดร.กัญจิรา
วิจิตรวัชรารักษ์
ปร.ด.
ศศ.ม.
ร.บ.

วท.บ.  
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐศาสตร์
-เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
-สุขศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
2558
2548
2561

2546
3ดร.นภารัตน์
กิตติรัตนมงคล
ปร.ด.
รป.ม.
ศศ.บ.
-รัฐประศาสนศาสตร์
-บริหารรัฐกิจ
-รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2562
2556
2541
4นายธนะชัย สามลรป.ม.
ร.บ.
-การปกครองท้องถิ่น
-รัฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
2554
5พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
(ณัฐพงศ์ ยโส)
รป.ม.
ศน.บ.
-นโยบายสาธารณะ
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2546

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ลำดับตำแหน่งทางวิชาการชื่อ ฉายา-นามสกุลคุณวุฒิคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
Ph.D.
M.Phil.
M.A.
ศน.บ.
-Social Anthropology
-Social Anthropology
-Anthropology
-สังคมวิทยา
Brunel University, UK.  
Cambridge University, UK.  
Tribhuwan University, Nepal  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2543
2537
2530
2525
2รองศาสตราจารย์
ดร.สุเทพ สุวีรางกูรPh.D.
M.A.
ศน.บ.
-Sociology
-Sociology
-สังคมวิทยา
Panjab University, India
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2540
2537
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสถียร  วิพรมหาสค.ม.
ศน.บ.
-สังคมวิทยา
-สังคมวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2539
2536
4รองศาสตราจารย์
นายประจวบ  ประเสริฐสังข์พช.ม.
ศน.บ. 
-พัฒนาชุมชน
-ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
2536
5พระครูธรรมคุต
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
พธ.ม.
ศน.บ.
-การพัฒนาสังคม
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
2555

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ  ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิการอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปี
1พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริสส.ม.  
ร.บ.  
ป.ธ.9
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
-เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสงฆ์ไทย
2553
2548
2547
2นายปริญญา  ตรีธัญญา  สส.ม.  
ศน.บ.
-การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
-รัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2547  
2544
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวกฤติกา ชนะกุลสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553
2548
4นางสาวณัฐหทัย นิรัติศัยสส.ม.
รป.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2553
2548
5นางสาวณัฐชยา  กำแพงแก้วสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2554
2550

Message us