รายชื่ออาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  Ph.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3ดร.เกษฎา  ผาทองร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ-ฉายานามสกุลคุณวุฒิ – สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุกิจ ชัยมุสิกPh.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
B.A. (Hons) (Political Science)
Banaras Hindu University, India
Mahatma Gandhi Kashividypith, India
Banaras Hindu University, India
2540
2535
2533
2
ดร.สมภพ ระงับทุกข์ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548
2538
2520
3
ดร.เกษฎา  ผาทองร.ด. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563
2560
2559
2559
4ดร.ฐากูร หอมกลิ่น– ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
– ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
– ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2558
2554
2552
5ดร.นภารัตน์
กิตติรัตนมงคล
– ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
– รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)
– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2562
2556
2541

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับตำแหน่งวิชาการชื่อ ฉายา/นามสกุลคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีรูปภาพ
1พระมหาอรุณ
ปญฺญารุโณ

ปร.ด.
ร.ม.
นศ.ม.
รป.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ร.บ.
ร.บ.
ศน.บ.
ป.ธ.9
– การบริหารการพัฒนาองค์การ
– การเมืองการปกครอง
– นิเทศศาสตร์
– การปกครองท้องถิ่น
– พัฒนาสังคม
– ภาษาสันสกฤต
– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
– ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะสงฆ์ไทย
2565
2563
2554
2551
2546
2544
2551
2549
2541
2539
2ดร.กัญจิรา
วิจิตรวัชรารักษ์
ปร.ด.
ศศ.ม.
ร.บ.
วท.บ.  
– รัฐประศาสนศาสตร์
– รัฐศาสตร์
– ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
– สุขศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
2558
2548
2561
2546
3อาจารย์สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์ร.ม.
ร.บ.
– การเมืองและการจัดการปกครอง
– รัฐศาสตร์การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2562
2559
4อาจารย์ธนะชัย สามลรป.ม.
ร.บ.
– การปกครองท้องถิ่น
– รัฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
2554
5พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
(ณัฐพงศ์ ยโส
)
รป.ม.
ศน.บ.
– นโยบายสาธารณะ
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2546

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ลำดับตำแหน่งทางวิชาการชื่อ ฉายา-นามสกุลคุณวุฒิคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1รองศาสตราจารย์
ดร.สุเทพ สุวีรางกูรPh.D.
M.A.
ศน.บ.
-Sociology
-Sociology
-สังคมวิทยา
Panjab University, India
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2540
2537
2รองศาสตราจารย์
ประจวบ  ประเสริฐสังข์พช.ม.
ศน.บ. 
-พัฒนาชุมชน
-ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
2536
3พระครูธรรมคุต
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
พธ.ม.
ศน.บ.
-การพัฒนาสังคม
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
2555

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลำดับที่ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ  ฉายา- นามสกุลคุณวุฒิการอุดมศึกษาสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีรูปภาพ
1พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริสส.ม.  
ร.บ.  
ป.ธ.9
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ
-เปรียญธรรม 9 ประโยค  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสงฆ์ไทย
2553
2548
2547
2อาจารย์ปริญญา  ตรีธัญญา  สส.ม.  
ศน.บ.
-การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
-รัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2547  
2544
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ชนะกุลสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553
2548
4ณัฐหทัย นิรัติศัยสส.ม.
รป.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2553
2548
5ณัฐชยา  กำแพงแก้วสส.ม.
ศศ.บ.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2554
2550

Message us